Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.jalowka.pl

Dom Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałówce.

  • Data publikacji strony internetowej: 2019-09-23.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-16.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Część zdjęć oraz grafik nie posiadają tekstów alternatywnych.

Niektóre linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych nie otwierają się w tym samym oknie.

Na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu, obsługa zdarzeń zależna od urządzenia.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,.

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub są osadzone ze źródeł zewnętrznych nie będących własnością Domu Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałówce.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-16.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Falkowski, m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 713 16 90. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałówce, ul. Leśna 11 Do budynku prowadzi 1 wejście: z klatką schodową, z rampą przystosowaną dla wózków inwalidzkich. Sekretariat znajduję sie po lewej stronie od wejścia głównego w pokoju nr 1 Pomieszczenia Domu Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałówce dostępne są dla osób na wózkach inwalidzkich. W budynku jest także winda. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdej kondygnacji w budynku. Wyznaczono na parkingu 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Domu Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałówce nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących W Domu Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Dodana: 23 wrzesień 2019 21:38

Zmodyfikowana: 31 marzec 2021 08:49