Ochrona danych osobowych

 INFORMACJA O ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

przez DOM POMOCY SPOŁCZNEJ „JAWOR” w Jałówce

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Jałówce przy ul. Leśnej 11, reprezentowany przez Dyrektora – Jana Steckiewicza, dalej zwany „Administratorem”.

 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: Marek Falkowski, tel.: 85 740 39 97 e-mail: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Administrator informuje, iż:

 1. Dane osobowe Mieszkańców Administratora są przetwarzane, w szczególności w celu:

 1. świadczenia usług opiekuńczych, wspomagających, oraz w zakresie potrzeb bytowych

 2. umożliwienia i organizacji pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych oraz pokrycia opłat ryczałtowych i ich częściowej odpłatności.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 pkt c RODO1 w zw. z:

- Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych dotyczących domów pomocy społecznej;

- Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2077, z późn.zm.)

- Ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.));

- Ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 882 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych dotyczących domów pomocy społecznej.

5. Informacja o odbiorcach danych osobowych:

Dane osobowe mogą być przekazywane do:

- kancelarii prawnej,

- firmy informatycznej,

- lekarza prowadzącego prywatną praktykę medyczną.

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 2. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: niezbędny, wynikający z przepisów prawa.

 3. Informujemy o prawie do:

 1. dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 3. pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację;

 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych;

 5. uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej:

  1. występowania danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,

  2. celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

  3. stanu od kiedy przetwarza się dane w zbiorze;

  4. ewentualnym źródle pozyskania danych;

  5. udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

 1. Informujemy, iż:

  1. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa jest obowiązkowe.

  2. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Jan Steckiewicz

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce

1 RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dodana: 23 maj 2018 12:26

Zmodyfikowana: 14 marzec 2019 11:27