Projekt "Bezpieczna Przyszłość - wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego"

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że
Dom Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałówce został
grantobiorcą niżej wymienionego projektu: 

Projekt „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Informacja o projekcie:

Województwo Podlaskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Dom Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałówce (grantobiorca) realizuje projekt pn. „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w Działaniu 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Priorytet Inwestycyjny PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Cel projektu:

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka, poprzez zapewnienie właściwej opieki nad osobami przebywającymi w DPS. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia i zdrowia personelu zapewniającego usługi bytowe, opiekuńcze, personelu gospodarczego i obsługi, pracującego w Domach Pomocy Społecznej oraz pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podlaskiego

Efekty projektu:

Projekt przyczyni się do ograniczenia skutków pandemii COVID-19 poprzez wsparcie personelu i pensjonariuszy  Domów Pomocy Społecznej 

Grupa docelowa:

Domy Pomocy Społecznej zlokalizowane na terenie województwa podlaskiego, znajdujące się w rejestrze Domów Pomocy Społecznej, prowadzonym przez Wojewodę Podlaskiego, w szczególności osoby znajdujące się w grupie ryzyka, tj. personel zapewniający usługi bytowe, opiekuńcze oraz personel gospodarczy i obsługi DPS oraz pensjonariusze DPS

Formy wsparcia:

W ramach projektu przewidziane jest wsparcie, poprzez:

Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS, z wyłączeniem kadry medycznej 
Koszty związane z zapewnieniem noclegów dla pracowników DPS poza miejscem zamieszkania (obejmujące okres trzech miesięcy: od lipca 2020 r. – do września 2020 r.).
Koszty związane z zapewnieniem tymczasowych miejsc na kwarantannę dla pensjonariuszy i pracowników DPS (obejmujące okres trzech miesięcy od lipca 2020 r. – do września 2020 r.). W ramach kosztów związanych z zapewnieniem miejsc na kwarantannę dla pensjonariuszy i pracowników DPS, możliwe jest sfinansowanie m.in. kosztów związanych z noclegiem (najem pomieszczeń lub doposażenie pomieszczeń w DPS właściwych dla zapewnienia miejsc na kwarantannę mając na uwadze konieczność zapewnienia ciągów komunikacyjnych czy też pomieszczeń sanitarnych odseparowanych od pozostałych pomieszczeń DPS), wyżywieniem i opieką nad osobami, które będą znajdować się w kwarantannie przed wejściem do DPS lub po powrocie ze szpitali.
Wartość projektu ogółem wynosi 5 610 450,00 PLN

Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 4 728 487,26 PLN

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 881 962,74 PLN

Dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałówce wynosi 228 450,00 zł

 

Dodana: 10 wrzesień 2020 14:52

Zmodyfikowana: 17 wrzesień 2020 14:00