Projekt „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej”

Jest na niezmiernie miło poinformować Państwa, że Dom Pomocy Społecznej

"Jawor" w Jałówce jest grantobiorcą niżej wymienionego projektu: 

Projekt „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym

przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o projekcie:

Województwo Podlaskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizuje projekt pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnychna rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Cel projektu:

Celem nadrzędnym projektu jest zminimalizowanie zagrożenia utraty zdrowia i życia mieszkańców województwa podlaskiego objętych całodobową opieką w ramach systemu pomocy społecznej, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19.

Celem udzielenia Grantów jest:

 • poprawa jakości świadczonych usług w podmiotach świadczących całodobową opiekę
  w systemie opieki społecznej istotnej z punktu widzenia stanu epidemiologicznego w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS CoV-2;
 • zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w tych podmiotach poprzez wzrost dostępności niezbędnych środków ochrony osobistej, urządzeń i środków do dezynfekcji, zakupu testów na obecność COVID-19;
 • zapewnienie obsługi osób przebywających w placówkach całodobowej opieki poprzez sfinansowanie dodatkowego zatrudnienia w tych podmiotach/dodatkowego wynagrodzenia dla kadry już zatrudnionej/umożliwienie skorzystania z pomocy psychologicznej i terapeutycznej przez kadrę świadczącą usługi;
 • ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez przygotowanie miejsc odbywania kwarantanny lub miejsc noclegowych i wyżywienia dla osób realizujących usługi, które – chcąc chronić własne rodziny – nie mogą lub nie chcą wrócić do własnych domów i rodzin.

Grupa docelowa:

 • jednostki samorządu terytorialnego prowadzące domy pomocy społecznej (gminne lub powiatowe) na terenie województwa podlaskiego posiadające stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek,
 • organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, inne osoby prawne prowadzące: domy pomocy społecznej, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom starszym, osobom z niepełnosprawnością, przewlekle chorym, w kryzysie bezdomności i dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, na terenie województwa podlaskiego, posiadające stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek,
 • przedsiębiorcy (osoby prawne i osoby fizyczne) prowadzący: domy pomocy społecznej, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom starszym, osobom z niepełnosprawnością, przewlekle chorym na terenie województwa podlaskiego posiadające stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek.

Formy wsparcia:

W ramach projektu przewidziane jest wsparcie, poprzez udzielenie grantu, który będzie mógł zostać przeznaczony  na działania obejmujące:

 • doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią;
 • doposażenie się w środki ochrony osobistej służące osobom objętym opieką tych instytucji,
 • zakup materiałów diagnostycznych (testy na obecność COVID-19) wraz z usługą wykonania badania przez laboratorium;
 • zakup sprzętu do wyposażenia i obsługi izolatek (np. łóżka, ssaki, koncentratory tlenu, stojaki na kroplówki, pościel jednorazowa, naczynia, naczynia higieniczne, pojemniki, inne);
 • zakup innego sprzętu i materiałów niezbędnych do przeciwdziałania epidemii;
 • zatrudnienie nowych osób do świadczenia usług w instytucjach i w środowisku
  pielęgniarka/pielęgniarz, opiekunka/opiekun, opiekuna medycznego, opiekunka/opiekun, pokojowa, rehabilitant/rechabilitantka;
 • wypłata dodatkowego wynagrodzenia (dodatki, nagrody, premie) dla pracowników już zatrudnionych w celu zatrzymania ich odpływu. Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników instytucji, pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami (z wyłączeniem kadry medycznej). Działanie obejmuje personel zapewniający usługi bytowe, opiekuńcze (w tym rehabilitantów, psychologów i terapeutów) oraz personel gospodarczy i obsługę (pracownicy mający bezpośredni kontakt z pensjonariuszami instytucji, pracujący w warunkach zagrożenia zdrowia);
 • przygotowanie miejsc odbywania kwarantanny lub miejsc noclegowych i wyżywienia dla osób realizujących usługi, które – chcąc chronić własne rodziny – nie mogą lub nie chcą wrócić do własnych domów i rodzin;
 • zapewnienie pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla pracowników podmiotów świadczących usługi;
 • inne działania w zależności od zdiagnozowanych potrzeb w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w tych podmiotach i poprawy bezpieczeństwa świadczonych usług w obecnej sytuacji epidemiologicznej.

 

Wartość projektu ogółem wynosi 4 500 000,00 PLN

Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 3 825 000,00 PLN

 

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 450 000,00 PLN

 

Dofinansowanie ze środków budżetu województwa wynosi 225 000,00 PLN

Dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałówce wynosi 110 900,46 PLN

Dodana: 12 listopad 2020 14:34

Zmodyfikowana: 12 listopad 2020 14:34